VIETTEL

Internet+ truyền hình

TV360APP-NET1PLUS
175.000/tháng

40 Mbps | Áp dụng tại 61 tỉnh trừ Hà Nội và Tp.HCM

TV360APP-NET1PLUS
195.000/tháng

40 Mbps | Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội và Tp.HCM

TV360APP-SUPERNET2
270.000/tháng

120 Mbps | Áp dụng ngoại thành Hà Nội và Tp.HCM

TV360APP-SUPERNET2
255.000/tháng

120 Mbps | Áp dụng tại 61 tỉnh trừ Hà Nội và Tp.HCM

TV360APP-SUPERNET1
275.000/tháng

100 Mbps | Áp dụng tại nội thành Hà Nội và Tp.HCM

TV360APP-SUPERNET1
255.000/tháng

100 Mbps | Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội và Tp.HCM

TV360APP-SUPERNET1
235.000/tháng

100 Mbps | Áp dụng 61 tỉnh trừ Hà Nội và Tp.HCM

TV360APP-NET2PLUS
230.000/tháng

80 Mbps | Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và Tp.HCM

TV360APP-NET2PLUS
210.000/tháng

80 Mbps | Áp dụng tại Ngoại thành Hà Nội và Tp.HCM

TV360APP-NET2PLUS
190.000/tháng

80 Mbps | Áp dụng tại 61 tỉnh trừ Hà Nội và Tp.HCM